SET Elektro AS arbeider med etisk handel

For oss innebærer det å ha søkelys på et viktig samfunnsansvar både nasjonalt og globalt. Vår ansvarsbevissthet omhandler for det første å ha oversikt over egen leverandørkjede, våre leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter. Det vil for SET Elektro bety å ha oversikt over eventuelle utfordringer og alltid finne gode løsninger som balanserer vårt forbruk, økonomien vår og hva dette har av konsekvenser for belastningen på miljøet. For det andre skal vi også alltid være pådriver for å ivareta menneskers rettigheter. Dette gjøres ved å påse at både grunnleggende og sosiale rettighetene blir innfridd.

 

Forord til vår rapport

SET Elektros arbeidsmetodikk med etisk handel tar utgangspunkt i OECD-modellen, som gir en systematisk og praktisk tilnærming. SET Elektro stiller seg derfor bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter, men også et anstendig arbeidsforhold i hele verdikjeden, som vi er en del av.

  • Forankringen av våre arbeider ligger i virksomhetens ledelse og vårt styre. Videre skal det gis god opplæring internt til alle våre prosjektledere med personalansvar i løpet av september 2023. Våre ansatte skal også få god informasjon. Ved nyansettelser og onboardingprosesser blir vårt arbeide og våre forpliktelser kommunisert som en del av opplæringen av våre holdninger og kultur. Modellen viser videre at vårt arbeide er satt i system, hvor prosedyrer og støttedokumenter skal bli forankret i metoden.
  • Karlegging og risikovurdering, hvor våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning. Aktsomhetsvurderingen står sentralt og bygger på SET Elektros etiske retningslinjer.
  • Forebygging og begrensning, her står systematikk og praktisk tilnærming sentralt.
  • Oppfølging, det vil si systemer for å følge opp leverandørkjeden. Ved funn av eventuelle brudd, skal SET Elektro AS møte enhver utfordring med passende aksjon. Som oftest vil vi anta at dette handler om dialog og kommunikasjon for å sikre økt kompetanse. Det vil bli utviklet en handlingsplan for å korrigere uønskede funn.
  • Kommunikasjon handler for oss om både intern kommunikasjon og eksternkommunikasjon. Internt vil vår rapport og våre arbeider bli lagret i Kvalitetssystemet, med dertil informasjon til våre ansatte. Rapporten vil bli vist frem og kommunisert ut til våre nyansatte. Eksternt handler det hovedsakelig om årlige rapporter som offentliggjøres på våre nettsider.