SET Elektro AS sine generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Innledning

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder for samtlige salg og leveranser («arbeidsoppdrag») fra SET Elektro AS, heretter «selger» eller «SET». Den som er i kontakt med SET i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp av varer eller tjenester omtales heretter som «kjøper».

Hvis det skal avtales andre vilkår enn de som fremkommer i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser må dette skriftlig avtales mellom SET og kjøper.  

Tilbud og priser

Et tilbud fra SET Elektro gjelder i 15 dager fra det er sendt, hvis ikke annet fremkommer av tilbudet.

Priser i tilbudet er basert på prisene på det tidspunktet tilbudet ble sendt. Hvis det er endringer av priser fra leverandører eller justeringer av timespriser fra et tilbud er sendt til faktisk levering av varer eller tjenester, vil prisene justeres i henhold til de endringer som har vært. Prisene er eksklusiv alt av offentlige avgifter.  

Kjøper plikter å gi SET alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for arbeidet som skal utføres. I tillegg skal plass for levering av tjenesten («arbeidsplassen») være klargjort før oppstart, samt at det sikres at SET har adkomst til arbeidsplassen.

SET kan foreta en kredittvurdering av kjøper. Dersom en slik kredittvurdering viser at kunden ikke kan anses som kredittverdig i forhold til tilbudets størrelse, kan SET foreta tiltak for å redusere risikoen. Slike tiltak kan for eksempel være å trekke tilbake tilbudet / heve avtalen, be om forskuddsbetaling.

Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser er netto 14 dager. Etter forfall beregnes renter iht. forsinkelsesrenteloven.

SET beholder eiendomsretten til materiale og/eller annet utstyr som er levert eller montert hos kunden frem til betaling har skjedd, jfr. panteloven § 317.

Fakturering skjer elektronisk. Ved papirfaktura tilkommer et faktureringsgebyr.

Ved oppdrag som går over flere uker faktureres medgått materiell og timer minimum hver måned.

Gjennomførelse

Gjennomføring av arbeidsoppdraget skjer på det tidspunkt som er avtalt mellom SET og kjøper i henhold til akseptert tilbud / signert avtale. Hvis arbeidsoppdraget ikke kan gjennomføres på grunn av at kjøper innen angitt frist

  1. Ikke har betalt eller på annen måte brutt avtaler i forbindelse med kredittrisiko
  2. Ikke har gitt SET (riktig) nødvendige opplysinger
  3. Ikke har gitt SET adgang til arbeidsplass

vil medgått tid på grunn av disse manglene fakturers kjøper.

Ved ekstraarbeid, det vil si arbeid utover eller annet materiell enn det som er angitt i tilbudet eller i egen avtale, skal dette avtales skriftlig. Dersom kjøper ikke overholder kravet om skriftlig kommunikasjon, har SET allikevel krav på vederlag for tilleggsarbeid basert på medgått tid og materiell.

Ved kjøring til arbeidsplassen vil kjøretiden belastes med gjeldende timesats.

Hvis SET må bruke andre tjenesteleverandører («UE») for å gjennomføre deler av arbeidet vil dette viderefaktureres kjøper med et påslag.

Det må påregnes leveringstid på materiell fra 3. part. SET kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser av materiell som ikke skyldes SET. Slike forsinkelser som vil ha innvirkning på gjennomføringen av arbeidsoppdraget skal informeres kjøper inne rimelig tid.

Force majeure

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles når det oppstår en force majeure-situasjon. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager.

Lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner pandemier, stengte veier/togforbindelser ol. pga. uvær, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft, forsinkelse av leveranse fra underleverandør og andre lignende hendelser, vil i denne avtalen bli betraktet som en force majeure-situasjon.

Reklamasjon

All reklamasjon skal skje skriftlig.

Kjøper har en generell undersøkelsesplikt ved ferdigstillelse av arbeidsoppdraget. Reklamasjon på utført arbeidsoppdrag må være dokumentert og kommunisert selger innen 7 dager mangelen er eller burde vært oppdaget. Selger er uansett ikke ansvarlig for mangler som det reklameres over senere enn 1 år etter levering.  

Hvis mangelen skyldes kjøper eller dens kunde/bruker, må materiell og arbeid for å rette mangelen dekkes av kjøper.

Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke kjøper fra å betale utestående i sin helhet. Ved en evt. tilbakeholdelse av beløp ved en vesentlig manglet fra selger må tilbakeholdelsen ha sammenheng med mangelen og må være proporsjonal med mangelen.

Selger har uansett ikke noe ansvar for kjøpers indirekte tap.

Tvister

Avtaleforholdet mellom kjøper og selger, samt salgs- og leveringsbetingelsene er underlagt norsk rett. Alle tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Hvis saken ikke kan løses i minnelighet, skal tvister avgjøres ved de ordinære domstoler i Norge. Vestfold tingrett er valgt som verneting.